تندیس پارس

رابطه بین زبان مادری و زبان دوم

رابطه بین زبان مادری و زبان دوم زبان، یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباطی انسان است و نقش حیاتی در تفکر، ارتباط و هویت فردی دارد. در فرآیند یادگیری زبان دوم، زبان مادری (زبان اول) فرد نقش مهمی ایفا می‌کند. این مقاله به بررسی رابطه بین زبان مادری و زبان دوم می‌پردازد و تأثیر زبان مادری