تاثیر فرهنگ

تأثیر فرهنگ در یادگیری زبان دوم

تأثیر فرهنگ در یادگیری زبان دوم یادگیری زبان دوم یکی از مواردی است که در جوامع چند فرهنگی، اهمیت بسیاری دارد. اما آیا فرهنگ و تمدن ما در فرآیند یادگیری زبان جدید نقشی دارند؟ آیا تأثیر فرهنگ بر روی این فرآیند قابل انکار است؟ در این مقاله، تأثیر فرهنگ بر فرآیند یادگیری زبان دوم را